Hovedseksjon

Connect - et skoleutviklingsprogram med mål om å forebygge mobbing og vold.

Aktivitetsledere

Bøler skole ønsker aktive friminutt gjennom ulike aktiviteter som favner alle skolens elever. Vi har tro på at ulike elevaktiviteter driftet av elevene fremmer inkludering, samhandling, toleranse og utvikling.

Gjennom elevrådet har elevene fra 1.-7.trinn mulighet til å påvirke hvilke aktiviteter som ønskes. Dette kan være rene fysiske aktiviteter som fotball, bandy, basketball, tradisjonelle leker, men også aktiviteter for elever som ønsker en kombinasjon av fysisk aktivitet og ulike spill. Dette kan være for eksempel sjakk, litteratur/diskusjonsgrupper og omsorgsgrupper.

 

Drømmeskolen

Et program som består av konkrete, helsefremmende tiltak for elever på 8. – 10. trinn. Tiltaket er et ledd i skolens Connectprogram. I Drømmeskolen fokuseres det på å skape et godt psykososialt læringsmiljø gjennom aktiv deltakelse av ungdommene selv. Nye 8. klasser skal gjennomføre en 3-timers workshop hvor de jobber fram sine mål for å bli drømmeklassen. Det lages en handlingsplan for hvordan de skal nå målene, og denne følges opp gjennom skoleåret. 12 elever fra 9. og 10. trinn har fått opplæring til rollen som elevmentorer. Disse vil følge opp de nye 8. klassene spesielt gjennom å skape sosiale møteplasser for å fremme tilhørighet og fellesskap. Utover i skoleåret vil de også lage sosiale møteplasser hvor alle ungdomstrinnets elever kan delta.