Vurdering for læring

For å beskrive kort hva som ligger i dette begrepet, så skal fokuset på vurderingsarbeidet nå i sterkere grad beskrive hva eleven må arbeide mer med for å nå målene på en så optimal måte som mulig. Vurderingsarbeidet skal altså ikke bare være retting og tilbakemeldinger på prøver og andre arbeider, men skal inneholde en tydeligere del for å beskrive hva eleven må gjøre for å prestere bedre. Vi som er ansatte på skolen, vil gjennom året bli fulgt opp i vår kompetanseheving av et fagteam fra Høgskolen i Østfold, og vi tror dette vil gjøre oss bedre i stand til å hjelpe den enkelte elev de viktige skritt videre på veien. Det er også viktig å legge til at dialogen med foresatte er av avgjørende betydning for elevens motivasjon.

Fordi vi ønsker at også foresatte skal bli sterkere involvert i oppfølgingen av vurderingsarbeidet, og å være med å bidra til hva eleven skal jobbe mer og bedre med, er utviklingssamtalene flyttet frem i tid. Våre årshjul for vurdering kan man se et annet sted i heftet vårt, og det viser når på året utviklingssamtalene vil bli holdt for de enkelte klassetrinn.

Å bli bedre i vurdering vil også bidra til at elevene får en bedre oversikt over eget arbeid og egne utfordringer, slik at de også kan være med å fokusere på hvor trykket på egen læring bør settes inn. All forskning viser at elever lærer best når de vet hva de skal lære, og at vurderingen er god fra lærerne i forhold til i hvilken grad målsettingene oppnås.