Hovedseksjon

Vitnemål

Føring av fravær.

Forskrift til opplæringsloven ble endret med virkning fra 1. august 2010. Vitnemålene fra grunnskolen skal fra skoleåret 2009/2010 inneholde opplysninger om elevenes fravær fra og med 8. årstrinn. Alt fravær skal føres på vitnemålet fordelt på enkeltdager og enkelttimer.

Elever kan kreve at fravær på inntil 10 skoledager per opplæringsår strykes fra vitnemålet. Dette gjelder kun for dokumentert fravær som skyldes helsegrunner og fravær i forbindelse med permisjoner innvilget av skolen etter opplæringslova § 2-11.

Fravær som skyldes helsegrunner må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Fraværet må dokumenteres med legeerklæring hvis det skal kunne strykes.
Elever med funksjonshemming eller kroniske sykdommer kan kreve at fravær blir strøket fra første fraværsdag.

Rektor har delegert ansvaret for innvilgelse av permisjoner på inntil 1 dag for legebesøk, tannlegebesøk, sorgpregede hendelser og liknende til den enkelte kontaktlærer. Alle andre søknader om permisjon må nå søkes til skolen, og innvilges / avslås av rektor. Innvilgelse av permisjoner for mindre enn 1 dag, registreres som dokumentert fravær, men kan ikke søkes fratrukket på vitnemålet.