Permisjonsreglement

Fra og med 19.august 2013 er det gjennomført en innskjerping av permisjoner fra opplæringen. Det er klare føringer fra Byrådet og fra Utdanningsadministrasjonen om at Osloskolene skal tolke og håndheve permisjonsreglene strengere (se Oslostandarden på Utdanningsetatens hjemmeside ).

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/

 

Det er nå innskjerpede krav i forhold til å innvilge permisjon for å:

  • utvide helgen
  • ta ferie/fri utenom skoleruta
  • besøke slektninger og venner.
  • delta i feiringer som strekker seg over flere dager
  • delta på treningssamlinger

 

Det er en viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 skoledager og foresatte har 175 dager til ferier og annen ikke opplæringsrettet aktivitet. Søknader med begrunnelser som de som er nevnt ovenfor, vil normalt bli avslått, med begrunnelse i elevens skoleplikt. Av samme grunn vil fravær som ikke er legitimert, bli registrert som ulegitimert.

 

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har etter søknad, rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager. Dette er regulert i opplæringslovens §2-11 andre ledd.

 

Alle søknader om permisjon fra skolen skal i utgangspunktet godkjennes av rektor.


Følgende type permisjoner inntil 1 dag kan innvilges av kontaktlærer: (Kopi leveres kontoret.)

  • Permisjoner av helseårsaker (lege, tannlege o.l.) Meldingsbok kan benyttes
  • Permisjoner for markering av sorgpreget aktivitet.
  • Permisjoner av festpreget karakter (runde år i familien, bryllup, konfirmasjoner el.lign)

Kontaktlærere skal fortsatt ikke innvilge søknader om permisjoner for ordinære feriereiser, utvidete helger, idrettsarrangementer, treningssamlinger etc.

 

For alle permisjoner for en dag eller mer, skal skolens søknadsskjema benyttes. Søknad om permisjon bør så sant det er praktisk mulig foreligge minimum 3 uker før fri ønskes og før forpliktende avtaler inngås. Alle søknader om permisjon må være skrevet under av en foresatt. Søknadskjemaet finnes her: https://boler.osloskolen.no/siteassets/permisjon-fra-skolen-skjema-2015.pdf.

Søknadsskjemaet leveres til kontaktlærer. Kontaktlærer leverer til kontor/rektor. Utfylt skjema kan alternativt sendes til skolens postmottak boler@ude.oslo.kommune.no

Kontaktlærer må sjekke at innvilgelse av permisjoner ikke kommer i konflikt med kommunens eller skolens prøveplan.

NB! Ved permisjonssøknad for søsken, føres alle søsken på samme skjema, og søknadene leveres til en av kontaktlærerne/ sendes skolens postmottak.

 

Alle søknader om permisjon vil bli vurdert individuelt. Svar på søknad om permisjon er et enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens (fvl.) § 2. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og skal sendes skolen. Skolen behandler så klagen og oversender denne til Utdanningsadministrasjonen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.