Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Det er strenge krav med tanke på å innvilge permisjon for å:

  • utvide helgen
  • ta ferie/fri utenom skoleruta
  • besøke slektninger og venner.
  • delta i feiringer som strekker seg over flere dager
  • delta på treningssamlinger

Søknader med begrunnelser som de som er nevnt ovenfor, vil normalt bli avslått, med begrunnelse i elevens skoleplikt. Av samme grunn vil fravær som ikke er legitimert, bli registrert som ulegitimert.

Medlemmer av trossamfunn utenfor Den norske kirke har etter søknad, rett til permisjon på sitt trossamfunns helligdager. Dette er regulert i opplæringslovens §2-11 andre ledd.

Alle søknader om permisjon fra skolen skal i utgangspunktet godkjennes av rektor.

Permisjon inntil 1 dag

Følgende type permisjoner inntil 1 dag kan innvilges av kontaktlærer: (Kopi leveres kontoret.)

  • Permisjoner av helseårsaker (lege, tannlege o.l.) Meldingsbok kan benyttes
  • Permisjoner for markering av sorgpreget aktivitet.
  • Permisjoner av festpreget karakter (runde år i familien, bryllup, konfirmasjoner el.lign)

Kontaktlærere skal fortsatt ikke innvilge søknader om permisjoner for ordinære feriereiser, utvidete helger, idrettsarrangementer, treningssamlinger etc.

Permisjon for en dag eller mer

For alle permisjoner for en dag eller mer, følg informasjon på denne siden. Søknad om permisjon bør så sant det er praktisk mulig foreligge minimum 3 uker før fri ønskes og før forpliktende avtaler inngås. Alle søknader om permisjon må være skrevet under av en foresatt. 

Søknadsskjemaet sendes til postmottak: postmottak.boler@osloskolen.no . Merk e-post med permisjonssøknad Bøler skole. 

Kontaktlærer må sjekke at innvilgelse av permisjoner ikke kommer i konflikt med kommunens eller skolens prøveplan.

NB! Ved permisjonssøknad for søsken, føres alle søsken på samme skjema, og søknadene leveres til en av kontaktlærerne/ sendes postmottak.

Alle søknader om permisjon vil bli vurdert individuelt. Svar på søknad om permisjon er et enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens (fvl.) § 2. Vedtaket kan påklages med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. fvl. §§28 og 29. En eventuell klage må være skriftlig begrunnet, og skal sendes skolen.

Skolen behandler så klagen og oversender denne til Utdanningsadministrasjonen. Endelig klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.