Hovedseksjon

Erstatninger

Billighetserstatning ytes når de vanlige erstatningsreglene ikke kommer til anvendelse. Dvs. at ordningen for billighetserstatning gjelder i de tilfeller der kommunen i utgangspunktet ikke er erstatningsansvarlig, men hvor billighet/rimelighet likevel tilsier at det ytes en form for kompensasjon. Billighetserstatning kan også være aktuelt der man er i tvil om det foreligger erstatningsgrunnlag.

Rektor er delegert fullmakt til å innvilge billighetserstatning begrenset oppad til kr. 6.000,-. Dersom billighetserstatning skal ytes med et høyere beløp må skolene oversende saken til Utdanningsadministrasjonen.

På direktørmøte i mars 2006 og september 2011 er det vedtatt følgende retningslinjer for vurdering av billighetserstatning:

  1. Det bør i utgangspunktet være en restriktiv praksis rundt reglene for billighetserstatning, dvs. at billighetserstatning bør bare ytes i helt spesielle tilfeller.
  2. Det skal normalt ikke gis billighetserstatning for tap eller skade den skadelidte selv kunne tatt forholdsregler mot, eller som følge av et hendelig uhell som kunne ha inntruffet hvor som helst.
  3. Hovedregelen er at personlige eiendeler som oppbevares på skolen, er den enkeltes ansvar og erstattes ikke av kommunen ved tyveri og skade.
  4. Billighetserstatning gis ikke for tap av kontanter og gjenstander som ikke har naturlig sammenheng med skolearbeid.
  5. Avgjørelsen skal bygge på rimelighet. (Er det rimelig at utgifter dekkes av skolen, siden det ikke foreligger et erstatningsgrunnlag?) Det må utøves et konkret skjønn i det enkelte tilfellet.
  6. Ved skade/tap av andre eiendeler enn det ovennevnte (jf. pkt. 4) må skolen i det enkelte tilfellet vurdere om det er rimelig at vedkommende skal tilkjennes billighetserstatning. For eksempel kan det etter en skjønnsmessig rimelighetsvurdering normalt gis billighetserstatning for tap/skade på klær, klokker, briller og lignende.
  7. Billighetserstatning må under enhver omstendighet begrenses til å dekke ”normalprisen” på klær og gjenstander.
  8. Ved skade på briller må det tas hensyn til pris på brillens glass og innfatning. Dette er noe som i hvert enkelt tilfelle vil kunne variere. Kvittering/bevis fra optiker på brillens totale kostnad må fremlegges før det tas endelig stilling til hvor mye billighetserstatning som skal ytes i det enkelte tilfellet.
  9. Det kan maksimalt ytes inntil 75 % av dokumenterte utgifter, dog ikke høyere beløp enn hva Utdanningsetaten selv kan avgjøre etter rettsinstruksen. Gjeldende beløpsgrense er for tiden kr. 6.000,-.

10. Rektor avgjør saker om billighetserstatning til elever, lærere og andre tilsatte. Det er ikke klageadgang på rektors avgjørelse.

Erstatningsansvar
Foresatte kan pålegges erstatningsansvar opp til kr. 5.000,- for hvert enkelt skadeverk. Jfr. Skadeerstatningsloven §1-2.

Forsikring
Elevforsikring gjelder på skoleveien til og fra skolen. For øvrig er elevene dekket av forsikringen på alle ekskursjoner og ved alle utflukter i forbindelse med prosjektarbeid i skolens regi.