Ordensregler

Utover ordensreglene henvises til opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og forskrift om ordensreglement for skolene og voksenopplæringssentrene i Oslo kommune. Dette finner du på rektors kontor og nettbasert her: Ordensregler i Osloskolen

Det vises også til skolens handlingsplan mot vold og mobbing, som er en del av ordensreglene.